Beverage Cartons in Europe

ACE Throughout  Europe

In 2020, ACE expanded its advocacy efforts in Iberia, Italy, the Nordics, and South Eastern Europe.

Throughout these regions, ACE advocates to increase beverage carton collection and recycling rates. To do so, ACE encourages Member States to recognise beverage cartons as a low-carbon and recyclable packaging solution that contributes to the goals of the European Green Deal, and to have this reflected in local legislation.

The beverage carton industry strongly believes that fibre from sustainable sources is a material that will play a key role in reducing the need for fossil-based resources, as well helping reach the target of climate neutrality by 2050 in all the EU countries.

Czech Republic

Beverage cartons have been recycled in the Czech Republic since 2003. Beverage cartons are mostly collected via special orange waste containers. Unfortunately, the network of these collecting containers is not as dense as (e.g.) the network for collecting containers for paper or plastics. Nevertheless, at some locations, it is possible to collect beverage cartons together with paper or plastics. 

Therefore, the collected waste along with plastic waste is transported to the recycling lines, where is manually separated. The isolated beverage carton waste is subsequently transported to the paper mills. Currently exist two types of recycling in practice – a wet method to get the cellulose, and a dry method to separate the aluminum and polyethylene.

Don’t know how to recycle your beverage carton in your area? Visit this link

The biggest challenges are:

 • Finalizing the countries waste legislation that takes into account European recycling goals.
 • Increasing the recycling rate to reach the European average and to meet the goals set by the EU.
 • Recycling of beverage cartons is not publicly discussed as often as recycling of paper and plastics, so the Czech public is not aware enough of the situation.
 • Our goal is to cooperate with local stakeholders to ensure beverage cartons are recycled and advocate for an increased recycling rate.

The recycling rate of beverage cartons in the Czech Republic is unsatisfactory in comparison with the European average rate. Therefore, we have determined the goal we want to reach by the year 2030. The collecting rate of beverage cartons will be 90 % and recycled would be 70 % of it. We believe that these numbers will be important milestones in the recycling area and via these goals, we will achieve climate neutrality, circulation, and biological variety.

Our goal is to cooperate with local stakeholders to ensure beverage cartons are recycled and advocate for an increased recycling rate. 

If you would like to know more about recycling in the Czech Republic, an online portal Samosebou contains a list of all recycled materials along with the recycling processes.

NOT DISPLAYED
Čeština

Nápojové kartony jsou tříděny v České republice už od roku 2003. Sběr probíhá především skrze speciální kontejnery s oranžovou barvou. Bohužel tyto kontejnery nejsou lae tak rozšířené jako kontejnery na plast a sklo. Nicméně na některých lokacích je možné vyhazovat nápojové kartony do kontejnerů na plastový odpad.

Nashromážděné vytříděné kartony spolu s plastovým odpadem jsou následně převezeny na třídící linku, kde jsou manuálně rozděleny. Dále jsou takto separované nápojové kartony převezeny do papíren. Momentálně existují dva způsoby recyklace – tzv. „mokrý způsob“, který získá z odpadu celulózu, která se následně použije na tvorbu nového papíru a tzv „suchý způsob“, který oddělí z kartonů  hliníkové fólie a polyetylen.

Jestli nevíte, jak správně vytřídit nápojové kartony, doporučujeme navštívit tuto stránku. 

Největší výzvou je:

 • Finalizace legislativy o zpracování odpadů, která bude v souladu se recyklačními cíli Evropské Unie.
 • Zvýšení míry recyklace za účelem dosáhnutí evropského průměru a splnění sběrných cílů EU.
 • Dostat recyklaci nápojových kartonů více mezi veřejnost. Diskutována jsou především recyklace papírů či plastů a česká veřejnost není dostatečně obeznámena s nynější situací.
 • Našim cílem je spolupráce s lokálními stakeholdery za účelem zvýšení povědomí o nápojových kartonech, ale taky míry jejich recyklace

Recyklace nápojových kartonů v České republice je v porovnání s Evropským průměrem neuspokojivá. Stanovili jsme si tedy cíl, že do roku 2030 chceme dosáhnout míry sběru v hodnotě 90 % a míry recyklace 70 %. Věříme, že tato čísla budou důležitými milníky v oblasti recyklace, díky nim bude dosaženo klimatické neutrality, cirkulace a biologické rozmanitosti.

Pokud se chcete více dozvědět o recyklaci v České republice, na portálu Samosebou, jsou vypsány veškeré recyklovatelné materiály, včetně jejich procesu zpracování.

Slovakia

Approximately 9000 tonnes of beverage cartons are placed on the Slovak market every year, of which only approximately 2000 tonnes are collected. There is one local processor of beverage cartons in Slovakia. Beverage cartons are mostly collected via special orange waste containers. Currently exist two types of recycling in practice – a wet method to get the cellulose, and a dry method to separate the aluminum and polyethylene.

The company recycles the collected volume from panel boards, which are used as building or insulating elements in construction. That company also started pulping and uses fibers to produce egg or electronics packaging.

Don’t know how to recycle your beverage carton in your area? Visit this link

Recycling of beverage cartons is not a widely discussed topic in comparison to recycling PET bottles, plastics as such, or paper, and there is a lack of effective and visible up-to-date education of the public. Therefore, one of our goals is to communicate with our stakeholders about this topic and broaden the publics’ horizon.

Increasing the collection, as well as the subsequently recycling rate, is needed to reach the EU average. The main topic in this area is the newly adopted legislation concerning the depositing of PET bottles and cans that will start in Slovakia in 2022. Slovakia will be the first Eastern-European country with this system. It is our objective that the industry’s presence is increased, and our voice is heard by these key stakeholders. 

If you would like to know more about recycling in Slovakia, an online portal Triedime.sk contains a list of all recycled materials along with the recycling processes.

CZECH TRANSLATION

Nápojové kartony jsou tříděny v České republice už od roku 2003. Sběr probíhá především skrze speciální kontejnery s oranžovou barvou. Bohužel tyto kontejnery nejsou lae tak rozšířené jako kontejnery na plast a sklo. Nicméně na některých lokacích je možné vyhazovat nápojové kartony do kontejnerů na plastový odpad.

Nashromážděné vytříděné kartony spolu s plastovým odpadem jsou následně převezeny na třídící linku, kde jsou manuálně rozděleny. Dále jsou takto separované nápojové kartony převezeny do papíren. Momentálně existují dva způsoby recyklace – tzv. „mokrý způsob“, který získá z odpadu celulózu, která se následně použije na tvorbu nového papíru a tzv „suchý způsob“, který oddělí z kartonů  hliníkové fólie a polyetylen.

Jestli nevíte, jak správně vytřídit nápojové kartony, doporučujeme navštívit tuto stránku. 

Největší výzvou je:

 • Finalizace legislativy o zpracování odpadů, která bude v souladu se recyklačními cíli Evropské Unie.
 • Zvýšení míry recyklace za účelem dosáhnutí evropského průměru a splnění sběrných cílů EU.
 • Dostat recyklaci nápojových kartonů více mezi veřejnost. Diskutována jsou především recyklace papírů či plastů a česká veřejnost není dostatečně obeznámena s nynější situací.
 • Našim cílem je spolupráce s lokálními stakeholdery za účelem zvýšení povědomí o nápojových kartonech, ale taky míry jejich recyklace

Recyklace nápojových kartonů v České republice je v porovnání s Evropským průměrem neuspokojivá. Stanovili jsme si tedy cíl, že do roku 2030 chceme dosáhnout míry sběru v hodnotě 90 % a míry recyklace 70 %. Věříme, že tato čísla budou důležitými milníky v oblasti recyklace, díky nim bude dosaženo klimatické neutrality, cirkulace a biologické rozmanitosti.

Pokud se chcete více dozvědět o recyklaci v České republice, na portálu Samosebou, jsou vypsány veškeré recyklovatelné materiály, včetně jejich procesu zpracování.

Slovenčina

Približne 9000 ton nápojových kartónov je každý rok umiestnených na slovenský trh, z toho iba 2000 ton sa vyzbiera. Na Slovensku existuje len jeden lokálny spracovateľ nápojových kartónov. Zber prebieha predovšetkým prostredníctvom špeciálnych oranžových kontajnerov. Momentálne existujú dva spôsoby recyklácie – tzv. „mokrý spôsob“, ktorý získa z odpadu celulózu, ktorá sa následne použije na tvorbu nového papiera a tzv. „suchý spôsob“, ktorý oddelí z kartónov hliníkové fólie a polyetylén.

Recyklované nápojové kartóny je možne následne použiť na výrobu panelov, ktoré sa ďalej dajú použiť na stavby budov. Alebo naopak, z vlákien drviny z nápojových kartónov, ktorá vznikla pri recyklácii, sa vyrábajú obaly na vajcia.

Ak neviete, ako správne vytriediť nápojové kartóny, odporúčame navštíviť túto stránku.

Recyklácia nápojových kartónov nie je toľko preberaná téma v porovnaní s recykláciou PET fliaš, plastov či papiera. Je tu vidieť nedostatok edukácie širokej verejnosti v oblasti spracovania nápojových kartónov. Preto jedným z našich cieľov je komunikácia s našimi stakeholdermi za účelom rozšírenia povedomia o tejto téme.

Pre dosiahnutie európskeho štandardu je nutné zvýšiť nielen mieru zberu, ale aj mieru recyklácie. V tomto ohľade Slovensko zaviedlo zálohový systém pre PET fľaše a plechovky, ktorý nadobudne účinnosť začiatkom roku 2022. Slovensko sa takto stane prvým štátom v strednej Európe s týmto systémom zálohovania. Je našou prioritou, aby sa miera recyklácie zvýšila a aby sa verejnosť dozvedela o podstatnosti triedenia.

Ak sa chcete viac dozvedieť o recyklácii na Slovensku, na portáli Triedime.sk, sú všetky recyklovateľné materiály, vrátane ich procesu spracovania.

Slovenia

Separate collection and recycling

Beverage cartons are collected together with light-weight packaging (plastic bottles and cans), in so called yellow bins, as well as separated from mixed municipal waste at the sorting step. The system of separate collection is well established and functioning.

Residents of apartment buildings have access to so called ecological islands or collection points for different waste fractions, which is essentially a dedicated space equipped with containers/bins for separate waste collection. Single-family houses receive containers for different waste fractions from their utility companies.

In both cases, utility companies empty the yellow bins at regular intervals and hand over the collected used packaging to packaging waste management companies through which producers fulfil their EPR obligations. In the sorting center, the collected used packaging is divided into fractions: plastic, metal and beverage cartons, which are then compressed into bale and taken further recovery operations.

Want to learn more about how to recycle used beverage cartons? Find more information at:

There is an increasing awareness and understanding of the importance of circular economy among municipalities, resulting in increased interest in the initiatives to “close the internal loop”, which demand a high level of cooperation between various partners: utility companies, packaging waste management companies, and recyclers. The purpose of these projects is to recycle the collected used beverage cartons and make new, high-quality paper hygiene products from recycled raw materials, in accordance with high environmental and health standards, which are supplied to public institutions in the local community. Similar initiatives can be found in some Slovenian companies.        

Challenges related to beverage cartons

The waste management system in Slovenia faces many challenges. Inadequate legislation has in the past led to larger quantities of packaging waste being unclaimed by the packaging waste management companies. Further treatment of such unclaimed waste was addressed by a number of intervention laws and paid for by the state.

The amended Packaging and Packaging Waste Decree from April 2021 addresses shortcomings of the previous regulation. Expected are also changes in the organization of packaging waste management companies, which will lead to a better functioning of the waste management system, including packaging waste.

There is no official data on how many beverage cartons are collected and recycled, only industry estimates, as the packaging format is not recognized as an individual category. Despite the existing legal foundations, analysis shows that a certain amount of used beverage cartons are not collected for the purpose of recycling.

ACE activities

In Slovenia, ACE is actively involved in public discussions of proposed laws and other legal acts related to packaging. We build relations with business associations and participate in activities of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia in this field.

In addition to participating in the legislative process, we are proactively advocating for a collection/recycling target for beverage cartons. We addressed this initiative to the competent ministry and are trying to establish a coalition with associations and other non-governmental organizations in the field of environment, sustainability, circular economy and the like.

Media relations is another important aspect of our work. We provide regular updates on the industry in the form of press releases and proactively approach selected journalists with topics related to beverage cartons. 

Roadmap 2030

The 2030 Roadmap is the industry’s decisive step for beverage cartons to become the packaging solution for the future, meeting high expectations of consumers both in terms of food protection, safety and resilience of food systems as well as environmental protection, circularity and sustainability. It is a clear signal of the industry’s commitment to take firm steps and actions towards this goal. 

In Slovenia, beverage cartons are not seen as a problematic packaging solution and there is no strong opposition from any civil society groups. Still, the 2030 Roadmap will give additional impetus to raising awareness of the contribution of beverage cartons to a green, circular and sustainable Europe. Especially the set collection/recycling target and supporting activities through EXTR:ACT will help us achieve a national collection/recycling target sooner. 

Spreading the word about beverage carton recycling

Everyone can take the important first step towards recycling used beverage cartons by disposing of them appropriately and putting them in the yellow bin. It is recommended that the packaging be flattened first, as in this way it will take up to 20 times less space in the kitchen first and the yellow bin later. Attention should also be put to completely emptying the containers, as dirty or unemptied packaging puts additional burden on recycling. 

Learn more about the proper handling of packaging waste at following links (in Slovene):

NOT DISPLAYED

Nápojové kartony jsou tříděny v České republice už od roku 2003. Sběr probíhá především skrze speciální kontejnery s oranžovou barvou. Bohužel tyto kontejnery nejsou lae tak rozšířené jako kontejnery na plast a sklo. Nicméně na některých lokacích je možné vyhazovat nápojové kartony do kontejnerů na plastový odpad.

Nashromážděné vytříděné kartony spolu s plastovým odpadem jsou následně převezeny na třídící linku, kde jsou manuálně rozděleny. Dále jsou takto separované nápojové kartony převezeny do papíren. Momentálně existují dva způsoby recyklace – tzv. „mokrý způsob“, který získá z odpadu celulózu, která se následně použije na tvorbu nového papíru a tzv „suchý způsob“, který oddělí z kartonů  hliníkové fólie a polyetylen.

Jestli nevíte, jak správně vytřídit nápojové kartony, doporučujeme navštívit tuto stránku. 

Největší výzvou je:

 • Finalizace legislativy o zpracování odpadů, která bude v souladu se recyklačními cíli Evropské Unie.
 • Zvýšení míry recyklace za účelem dosáhnutí evropského průměru a splnění sběrných cílů EU.
 • Dostat recyklaci nápojových kartonů více mezi veřejnost. Diskutována jsou především recyklace papírů či plastů a česká veřejnost není dostatečně obeznámena s nynější situací.
 • Našim cílem je spolupráce s lokálními stakeholdery za účelem zvýšení povědomí o nápojových kartonech, ale taky míry jejich recyklace

Recyklace nápojových kartonů v České republice je v porovnání s Evropským průměrem neuspokojivá. Stanovili jsme si tedy cíl, že do roku 2030 chceme dosáhnout míry sběru v hodnotě 90 % a míry recyklace 70 %. Věříme, že tato čísla budou důležitými milníky v oblasti recyklace, díky nim bude dosaženo klimatické neutrality, cirkulace a biologické rozmanitosti.

Pokud se chcete více dozvědět o recyklaci v České republice, na portálu Samosebou, jsou vypsány veškeré recyklovatelné materiály, včetně jejich procesu zpracování.

Slovenščina

Ločeno zbiranje in recikliranje

Odpadna kartonska embalaža za tekoča živila se skupaj s plastično in kovinsko embalažo kot ločena frakcija zbira v rumenem zabojniku za odpadno embalažo, prav tako pa jo v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki izločijo pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov. Sistem ločenega zbiranja je dobro vpeljan in deluje.

Prebivalci večstanovanjskih stavb imajo dostop do tako imenovanih ekoloških otokov ali zbirnih mest za različne frakcije odpadkov, ki je v bistvu namenski prostor, opremljen z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Samostojna gospodinjstva od komunalnih podjetij dobijo lastne zabojnike za različne frakcije odpadkov.

V obeh primerih komunalna podjetja v rednih intervalih praznijo rumene zabojnike in zbrano odpadno embalažo predajo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, prek katerih proizvajalci izpolnjujejo obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti. V postopku sortiranja se zbrana odpadna embalaža razdeli na frakcije – plastična, kovinska in kartonska embalaža za tekoča živila – ki se jih nato balira in odda v nadaljnjo predelavo.

Želite izvedeti več o recikliranju kartonske embalaže za tekoča živila? Obiščite spletno stran:

Občine se čedalje bolj zavedajo pomena krožnega gospodarstva, kar je spodbudilo zanimanje za zapiranje komunalnega snovnega kroga odpadne kartonske embalaže za tekoča živila, ki zahteva visoko raven sodelovanja med različnimi partnerji: komunalnimi podjetji, družbami za ravnanje z odpadno embalažo in reciklerji. Namen teh projektov je recikliranje zbrane odpadne kartonske embalaže za tekoča živila in izdelava novih, visokokakovostnih papirnati higienskih izdelkov iz recikliranih surovin v skladu z visokimi okoljskimi in zdravstvenimi standardi, ki se dobavljajo javnim zavodom v lokalni skupnosti. Podobne pobude najdemo v nekaterih slovenskih podjetjih.

Izzivi na področju ravnanja z odpadno kartonsko embalažo za tekoča živila

Sistem ravnanja z odpadki se v Sloveniji sooča s številnimi izzivi. Neustrezna zakonodaja je povzročila, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzemale večjih količin odpadne embalaže. Nadaljnje ravnanje s takšno neprevzeto mešano komunalno odpadno embalažo je bilo zagotovljeno s številnimi intervencijskimi zakoni in financirano s strani države.

Spremenjena Uredba o embalaži in odpadni embalaži iz aprila 2021 odpravlja pomanjkljivosti prejšnje uredbe. Pričakovane so tudi spremembe v organizaciji družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki bodo po privedle do boljšega delovanja sistema ravnanja z odpadki, vključno s komunalno odpadno embalažo.

V Sloveniji ni uradnih podatkov o tem, koliko kartonske embalaže za tekoča živila se zbere in reciklira, obstajajo samo ocene industrije, saj kartonska embalaža za tekoča živila ni priznana kot samostojna kategorija. Kljub ustrezni zakonski podlagi pa analize kažejo, da se v Sloveniji v praksi določen del odpadne kartonske embalaže za tekoča živila ne sortira za namen recikliranja.

Aktivnosti Zavezništva ACE

Zavezništvo ACE se v Sloveniji aktivno vključuje v javne razprave o predlaganih zakonih in drugih pravnih aktih, povezanih z embalažo. Na tem področju gradimo odnose s poslovnimi združenji in sodelujemo v dejavnostih Gospodarske zbornice Slovenije.

Poleg sodelovanja v zakonodajnem postopku se proaktivno zavzemamo za vpeljavo cilj zbiranja / recikliranja odpadne kartonske embalaže za tekoča živila. To pobudo smo naslovili na pristojno ministrstvo, prizadevamo si vzpostaviti koalicijo z združenji in drugimi nevladnimi organizacijami na področju okolja, trajnosti in krožnega gospodarstva.

Še en pomemben vidik našega dela so odnosi z mediji. V obliki sporočil za javnost redno delimo informacije o panogi in proaktivno pristopamo k izbranim novinarjem s temami, povezanimi s kartonsko embalažo za tekoča živila.

Načrt 2030

Načrt 2030 je odločilen napor panoge, da kartonska embalaža za tekoča živila postane embalažna rešitev za prihodnost, ki izpolnjujejo visoka pričakovanja potrošnikov tako glede zaščite hrane, varnosti in odpornosti prehranskih sistemov kot tudi glede varstva okolja, krožnosti in trajnosti. Je jasen signal zavezanosti panoge k odločnim korakom in ukrepom v smeri tega cilja.

V Sloveniji kartonska embalaža za tekoča živila ni opredeljena kot problematična embalažna rešitev in tudi ni deležna nasprotovanja organizirane javnosti. Kljub temu bo Načrt 2030 dal dodaten zagon ozaveščanju o prispevku kartonske embalaže za tekoča živila k zeleni, krožni in trajnostni Evropi. Zlasti zastavljen cilj zbiranja / recikliranja in podporne dejavnosti, ki jih izvaja EXTR:ACT, nam bodo pomagali, da bomo hitreje dosegli nacionalni cilj zbiranja / recikliranja odpadne kartonske embalaže za tekoča živila.

Spodbujamo recikliranje odpadne kartonske embalaže za tekoča živila

Vsakdo lahko naredi pomemben prvi korak k recikliranju odpadne kartonske embalaže za tekoča živila, tako da jo odloži v rumeni zabojnik. Priporočljivo je, da embalažo najprej sploščimo, saj bo tako zavzela do 20-krat manj prostora v kuhinji, kasneje pa tudi v rumenem zabojniku. Pozorni moramo biti tudi, da embalažo v celoti spraznimo, saj embalaža, ki je umazana ali vsebuje ostanke tekočine, predstavlja dodatno breme recikliranju.

Več o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za tekoča živila preberite na naslednjih povezavah:

 

Italy

Beverage cartons are widely recycled in Italy. They have been collected and recycled since the early 2000s. There are two main models in place depending on infrastructural facilities:

 • With paper and board 75% of total used beverage carton collection from households
 • With metal and plastic 25%

 Almost 80% of the population is covered by these collection systems.

The cardboard, the main component of beverage cartons, is recovered for recycling and, due to the quality of the fibres, it is a highly demanded raw material that is used for multiple applications such as boxes, bags, etc.

Numerous campaigns have been carried out in Italy aimed at authorities and citizens to increase their participation in collecting and recycling beverage cartons. We believe that this is a fundamental task that must continue to be promoted because the active involvement of the citizen is key to making recycling chain work.

Our sector not only works to ensure the recycling of beverage cartons but also has a vision and a firm commitment to reduce environmental impacts throughout the entire life cycle of the product.

Iberia

Beverage cartons are widely recycled in Spain and Portugal. They have been collected for recycling through the yellow containers for the past 20 years. The curbside collection system covers the whole country, so every citizen has the possibility to recycle their beverage cartons.

Campaigns have been carried out in Spain and Portugal aimed at citizens to stimulate their participation in selective collection and recycling. We believe that this is a fundamental task that must continue to be promoted because the active involvement of the citizen is key to making the recycling chain work.

For this reason, the aim of bringing recycling closer to the citizen has led to selective collection at home through yellow containers being complemented with out-of-home selective collections, such as at concerts and sporting events. This has allowed the integration of recycling in our daily lives and getting more and more beverage cartons recovered.

The Nordics

In the Nordic region, beverage cartons are collected together with paper and board in Sweden, Finland and Norway. The collection rate is high in all countries. In Denmark will the Beverage carton be collected together with plastic material from 1 July 2021. In most municipalities there will be a transition year since it takes time to get the new collection (10 fraction) in place. 

Most of the collected beverage cartons in the Nordic region is collected and sent to Fiskeby Board in Norrköping in Sweden. Here, the beverage cartons are cut apart and fed together with large amounts of water where the fibres, plastic and aluminium is separated. The fibres then turn into new paper or cardboard.

The challenge in the region is to make sure more beverage cartons are collected and recycled, and to make sure that all materials in the beverage carton, the plastics and aluminium, are recycled to a larger extent. Today most of the beverage cartons are recycled into energy to run the Fiskeby factory. But there are projects running that aims to increase the recycling with focus on recycling the material to new products to a higher extent. In Denmark the goal is clear. All collected packaging shall be recycled into new material.

Another challenge in the region is that the beverage carton is considered to be difficult to recycle, especially material recycled. In ACE Nordic we are trying to increase our communication and engage with other organisations on joint messaging’s with focus on Sweden and Denmark.

For the beverage carton industry, it is crucial that all countries in the Nordic region have a separate collection target for beverage cartons. We believe that setting a target would increase the amount of beverage cartons collected, and that fewer beverage cartons would end up in incineration plants for energy production.

The 2030 Roadmap sets a strong example and inspiration to speed up the goal of increasing the material recycling of beverage cartons. It is a useful tool to visualise the beverage cartons ambition to contribute to the development to a circular economy in the Nordic region.